MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Priorytet 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja. Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Celem realizacji projektu jest kompleksowe zagospodarowanie rejonu Grupy Warownej  Cegielnia w Wałczu na potrzeby kulturalne poprzez wybudowanie zaplecza wystawowo – socjalnego.
Projekt obejmuje wybudowanie zaplecza wystawowo – socjalnego składającego się z następujących obiektów: budynku wystawowego, wiaty wystawowej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno – sanitarnego, wiaty gospodarczo – garażowej. Pozostałe prace to: przebudowa instalacji elektrycznej w najlepiej zachowanym bunkrze, wykonanie stałych podpór do ekspozycji terenowej militariów, oznakowanie elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych  oraz z infrastruktury towarzyszącej: pola namiotowego, ogrodzenia terenu i monitoringu, drogi, ścieżki i parkingu, zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie terenu, zaopatrzenia w wodę.  
Całkowita wartość projektu to kwota  2 877 720,93 PLN,   wartość wydatków kwalifikowanych 2 827 720, 93 PLN. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi  2 120 790,69 zł PLN, a wkład własny Gminy Miejskiej Wałcz to  756 930.24 PLN. Realizacja całości zadania przewidziano na 2011 r.

 

2011-10-20